TRIGAR Duathlon Tor Poznań

Regulamin 3. Duathlon Tor Poznań

Regulamin

3. Trigar.pl Duathlon Tor Poznań

I. Cel imprezy

1. Promocja aktywnego stylu życia jako najprostszej formy rekreacji. Promowanie duathlonu jako popularnej dyscypliny sportowej.

2. Promowanie Miasta Poznań i integracja mieszkańców poprzez sport.

3. Integracja środowiska miłośników sportu motorowego oraz duathlonu i biegania.

4. Propagowanie zdrowego stylu życia i zasad Fair Play.

II. Organizator

WSZYSTKOOBIEGANIU.pl

Gospodarz obiektu: Automobilklub Wielkopolski

Oficjalna strona biegu: www.duathlonpoznan.pl
e-mail kontaktowy: kontakt@duathlonpoznan.pl

III. Termin i miejsce

1. Duathlon odbędzie się w dniu 2 kwietnia 2017 r. po Torze Poznań.

2. Start: godz. 11.00, prosta startowa. Zawodnicy startują razem z zawodnikami biorącymi udział w 3. edycji biegu „Formuła 1” na dystansie 5 km.

  1. Długość trasy: 23 km (bieg – 5 km, rower – 16 km, bieg – 2 km).

Uwaga! Każdy zawodnik będzie miał możliwość uzyskania atestowanego wyniku („życiówki”) na trasie biegowej na dystansie 5 km(pierwszy etap duathlonu). Cała trasa duathlonu posiada atest.

4. Trasa w całości na wyscigowym Torze Poznań.

5. Strefa zmian i meta: prosta startowa .

6. Pomiar czasu brutto w systemie chipowym.

7. Punkt odżywczy (napoje) będzie się znajdował w strefie mety.

8. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 2 godziny Zawodnicy, którzy nie ukończą wyścigu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy na Torze Poznań i nie będą sklasyfikowani.

9. Strefa zmian zostanie otwarta dla zawodników o godz. 9.30 i zamknięta będzie o godz. 10.30. W strefie zmian mogą przebywać wyłącznie zawodnicy z przypiętym w widocznym miejscu numerem startowym. Po wstawieniu roweru i sprzętu na zmianę muszą opuścić strefę zmian.

IV. Uczestnictwo

1. W zawodach prawo startu mają osoby, które do dnia 2 kwietnia 2017 roku ukończą 14 lat. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów 2 kwietnia 2017 r. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w zawodach po dostarczeniu zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział w zawodach.

2. Odbieranie pakietów i numerów startowych odbywać się będzie na podstawie dokumentu tożsamości z datą urodzenia oraz zdjęciem.

3. Szatnie i depozyt na rzeczy znajdują się w pobliżu Biura Zawodów. Wydawanie rzeczy po zawodach odbywać się będzie za okazaniem numeru startowego.

4. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za pobranie rzeczy przez inną osobę.

5. Uczestników Biegu obowiązują przepisy PZLA, PZLTri oraz niniejszy regulamin.

6. Organizator nie dopuszcza rowerów czasowych oraz rowerów z nakładkami na kierownicę („lemondkami”). Zawodnicy, którzy nie dostosują się do tych ustaleń, zostaną zdysklasyfikowani.

7. Zawodnik nie może korzystać z pomocy zewnętrznej w przypadku awarii roweru poza oficjalnym punktem technicznym wyznaczonym przez Organizatora.

8. Każdy z zawodników obowiązkowo musi mieć założony kask rowerowy na głowie podczas wyścigu rowerowego oraz sprawny rower.

V. Klasyfikacje Duathlonu

1. Klasyfikacja

a) generalna – kobiet, mężczyzn (miejsca I,II,III)

b) wiekowa kobiet i mężczyzn: 14-18, 19-29, 30-39, 40-49, 50+

c) Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenie dodatkowych kategorii.

2. Osoby nagrodzone w kategorii generalnej nie są nagradzane w kategorii wiekowej.

3. Komunikat końcowy zostanie umieszczony na oficjalnej stronie duathlonu (do pobrania).

4. Zawodnicy liczeni są według czasu brutto (z wliczeniem strefy zmian).

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia innych klasyfikacji, o których poinformuje najpóźniej na 14 dni przed imprezą na oficjalnej stronie internetowej.

VI. Zgłoszenia

1. Biuro Zawodów mieści się w obiektach Toru Poznań, ul. Wyścigowa 3, 62-081 Przeźmierowo i będzie otwarte 2 kwietnia 2017 r. w godzinach 9.00 do 10.30.

2. Opłata startowa za udział w duathlonie wynosi – 79 zł (osoby do 18 roku życia – 59 zł).

3. Na liście startowej pojawią się tylko nazwiska osób, które dokonają opłaty startowej.

4. Organizator ustala limit na 200 osób i zastrzega sobie prawo do jego zwiększenia w miarę możliwości.

5. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej zawodów.

6. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie przez uczestnika formularza rejestracyjnego i dokonanie opłaty startowej na konto Organizatora.

7. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Jeśli z przyczyn losowych zawodnik nie może wystartować, istnieje możliwość przeniesienia opłaty na inną osobę do dnia 26 marca 2017 r.

8. Tym samym zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb Organizatora.

9. Opłata startowa winna znaleźć się na koncie wskazanym w panelu rejestracyjnym najpóźniej 3 dni od dokonania rejestracji.

10. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego (przelewu bankowego) – wpisowego z winy poczty (banku). Nie pobiera się kaucji za chipy.

VII. Nagrody

1. Zwycięzcy w kategorii generalnej kobiet (miejsca I-III – nagrody rzeczowe), mężczyzn (miejsca I-III– nagrody rzeczowe).

  1. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn otrzymują za zajęcie miejsca I – III nagrody rzeczowe.
  2. Nagrody w klasyfikacji generalnej kobiet i generalnej mężczyzn (miejsca I-III) przysługują zawodnikom w/g kolejności wbiegnięcia na linię mety. Osoby nagrodzone w klasyfikacji generalnej nie są nagradzane w klasyfikacjach wiekowych.

4. Wszystkie zawodniczki i wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg w limicie czasu otrzymają medal.

VIII. Finansowanie

1. Koszty opłaty startowej, dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają uczestnicy imprezy lub organizacje delegujące.

2. W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje pakiet:

– numer startowy + agrafki,

– okolicznościowy medal,

– niespodzianki od Partnerów,

– przekąskę i napoje na mecie.

IX. Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe uczestników zawodów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.

2. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Organizator ma również prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i miejscowością, w której zamieszkuje, na liście startowej oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania duathlonu.
3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

4. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach.

X. Postanowienia końcowe
1. Duathlon odbędzie się bez względów na warunki atmosferyczne. Organizator może odwołać imprezę, gdy warunki atmosferyczne i inne zagrażają zdrowiu i życiu uczestników.
2. Każdy zawodnik zobowiązany jest do biegu z przypiętym numerem startowym zgodnie z instrukcją Organizatora. Zawodnicy bez numerów startowych będą usunięci z trasy zawodów przez służby porządkowe.
3. Wszelkie celowe próby skrócenia trasy lub inne formy oszustwa (w tym udział z numerem przypisanym do innej osoby) będą karane dyskwalifikacją oraz brakiem możliwości startu w kolejnych edycjach duathlonu.
4. Dla uczestników do dyspozycji jest depozyt.

5. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność i zaświadcza, że nie ma przeciwskazań zdrowotnych do startu. Organizator zaleca przeprowadzenie stosownych badań lekarskich przed startem we własnym zakresie.
6. Przekazanie prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika duathlonu na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję do Organizatora na adres mailowy: info@wszystkoobieganiu.pl

7. Uczestnik akceptując Regulamin wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji.

8. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
9. Pisemne protesty można składać w dniu imprezy do godziny 14:00 przy wpłaceniu kaucji 100 zł.
10. Komunikat końcowy zostanie umieszczony na oficjalnej stronie internetowej www.duathlonpoznan.pl.