TRIGAR Duathlon Tor Poznań

Regulamin 3. biegu “Formuła 1” na 5 km (atest)

Regulamin 3. Biegu „Formuła 1”

5 km

I. Cel imprezy

1. Promocja aktywnego stylu życia i biegania jako najprostszej formy rekreacji

2. Promowanie Miasta Poznań i integracja mieszkańców poprzez sport.

3. Integracja środowiska miłośników sportu motorowego i biegania.

4. Propagowanie zdrowego stylu życia i zasad Fair Play.

II. Organizator

WSZYSTKOOBIEGANIU.PL

Automobilklub Wielkopolski

oficjalna strona biegu: www.duathlonpoznan.pl
e-mail kontaktowy: kontakt@duathlonpoznan.pl

III. Termin i miejsce

1. Bieg odbędzie się w dniu 2 kwietnia 2017 r. po Torze Poznań.

2. Start: godz. 11.00, prosta startowa. Biegacze startują razem z zawodnikami biorącymi udział w 3. Duathlon Tor Poznań.

3. Długość trasy: 5 km. Trasa posiada atest.

4. Trasa obejmuje 1 pętlę, oznaczenie trasy co 1 km.

5. Meta: prosta startowa

6. Pomiar czasu brutto w systemie chipowym.

7. Punkt odżywczy (napoje) będzie się znajdował w strefie mety.

8. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 45 minut. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu. zobowiązani są do przerwania biegu. Nie będą sklasyfikowani.

IV. Uczestnictwo

1. W biegu prawo startu mają osoby, które do dnia 2 kwietnia 2017 roku ukończą 14 lat.
Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w biegu po dostarczeniu zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział w zawodach.

2. Odbieranie pakietów i numerów startowych odbywać się będzie na podstawie dokumentu tożsamości z datą urodzenia oraz zdjęciem.

3. Szatnie i depozyt na rzeczy znajdują się w pobliżu Biura Zawodów. Wydawanie rzeczy po biegu odbywać się będzie za okazaniem numeru startowego.

4. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie rzeczy przez inną osobę.

5. Uczestników Biegu obowiązują przepisy PZLA, PSB, oraz niniejszy regulamin.

V. Klasyfikacje

1. Klasyfikacja generalna – kobiet, mężczyzn (miejsca I,II,III, IV,V,VI).

2. Komunikat końcowy zostanie umieszczony na oficjalnej stronie biegu (do pobrania)

3. Zawodnicy liczeni są według czasu netto.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia innych klasyfikacji, o których poinformuje najpóźniej na 30 dni przed imprezą na stronie internetowej.

VI. Zgłoszenia

1. Biuro Zawodów mieści się w obiektach Toru Poznań (przy trybunie), ul. Wyścigowa 3, 62-081 Przeźmierowo i będzie otwarte 2 kwietnia 2017 r. w godzinach 9.00 do 10.30.

2. Opłata startowa za udział w biegu wynosi 30 zł.

3. Na liście startowej pojawią się tylko nazwiska osób, które dokonają opłaty startowej.

4. Organizator ustala limit biegaczy na 100 osób i zastrzega sobie prawo do jego zwiększenia w miarę możliwości.

5. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza rejestracyjnego na stronie internetowej biegu.

6. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie przez uczestnika formularza rejestracyjnego i dokonanie opłaty startowej na konto Organizatora.

7. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Jeśli z przyczyn losowych zawodnik nie może wystartować istnieje możliwość przeniesienia opłaty na inną osobę lub zaliczyć wniesioną opłatę a konto startu w 4. edycji biegu.

8. Tym samym zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb Organizatora.

9. Opłata startowa winna znaleźć się na koncie wskazanym w panelu rejestracyjnym najpóźniej 3 dni od dokonania rejestracji.

10. W dniu 2 kwietnia 2017 r. będzie możliwość zgłaszania w Biurze Zawodów, jeśli nie został wcześniej wyczerpany limit zapisów.

11. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego (przelewu bankowego) – wpisowego z winy poczty (banku).

VII. Nagrody

1. Zwycięzcy w kategorii generalnej kobiet (miejsca I-III – nagrody rzeczowe), mężczyzn (miejsca I-III– nagrody rzeczowe).

2. Nagrody w klasyfikacji generalnej kobiet i generalnej mężczyzn (miejsca I-III) przysługują zawodnikom w/g kolejności wbiegnięcia na linię mety.

3. Wszystkie zawodniczki i wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg w w limicie czasu otrzymają medal.

VIII. Finansowanie

1. Koszty opłaty startowej, dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają uczestnicy imprezy lub organizacje delegujące.

2. W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje pakiet:

– numer startowy + agrafki,

– okolicznościowy medal,

– niespodzianki od Partnerów,

– przekąskę i napoje na mecie.

IX. Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
2. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Organizator ma również prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i miejscowością, w której zamieszkuje, na liście startowej oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania zawodów.
3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
4. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach.

X. Postanowienia końcowe
1. Zawody odbędą się bez względów na warunki atmosferyczne. Jeśli warunki atmosferyczne lub inne zagrazają zdrowiu i życiu uczestników Organizator może odwołać imprezę.
2. Każdy zawodnik zobowiązany jest startu z numerem startowym przymocowanym zgodnie z instrukcją Organizatora.
3. Zawodnicy bez numerów startowych będą usunięci z trasy biegu przez służby porządkowe.
4. Wszelkie celowe próby skrócenia trasy lub inne formy oszustwa (w tym bieg z numerem przypisanym do innej osoby) będą karane dyskwalifikacją oraz brakiem możliwości startu w kolejnych edycjach biegu oraz innych imprezach Organizatora. Pisemne protesty rozpatrywane są przez Organizatora w ciągu 30 minut od zakończenia biegu.
5. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność i zaświadcza, ze nie ma żadnych przeciwskazań zdrowotnych do udziału w biegu. Organizator zaleca przeprowadzenie we własnym zakresie badań lekarskich.
6. Przekazanie prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika Biegu na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję do Organizatora na adres mailowy.
7. Uczestnik akceptując Regulamin wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji.
8. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.